Paşayev Camal Mәmmәd oğlu

(1895 —1953) — jurnalist. İxtisasca iqtisadçı idi. H.-un böyük bacısı Sayad xanımın böyük oğludur. Gәnc yaşlarından musiqiyә böyük һәvәs göstәrmiş, H.-un tәklifi ilә bir müddәt «Leyli vә Mәcnun» operasında Leylinin atası partiyasını ifa etmişdir. 1934—39 illәrdә H.-un şәxsi katibi, 1939 ildәn ömrünün sonunadәk Azәrb. Bәstәkarlar İttifaqının katibi vәzifәsindә işlәmişdir..