«Pilotlar»

H.-un 1933—34 il-lәrdә uşaqlar üçün bәstәlәdiyi maһnı. Sözlәri Mirmeһdi Seyidzadәnindir. Bәstәkar bu maһnını fp. üçün işlәyәrәk "Uşaq albomu"na daxil etmişdi. Maһnı sonralar başqa alәtlәr üçün dә işlәnib, tәdris proqramına salınmış, 1953 ildә Azәrb. Musiqi Nәşriyyatı tәrәfindәn ayrıca nәşr olunmuşdur..