Almaszadә Әnvәr Haçağa oğlu

(d. 1918) — teatr rәssamı, qrafik. Azәrb. әmәkdar rәs. (1964). Q. Almaszadәnin qardaşıdır. 1937 ildәn rәssam kimi fәaliyyәt göstәrmiş AOBT-nda H.-un «Arşın mal alan» musiqili komediyasına vә «Leyli vә Mәñnun» operasına tәrtibat vermiş, geyim eskizlәri һazırlamışdır.