Rzayeva Hәqiqәt Әli qızı

(1907— 1969) — müğәnni. Azәrb. xalq art. (1943). Böyük sәһnәyә qәdәm qoyan ilk qadın muğam ifaçılarındandır. 1927—1952 illәrdә AOBT-nın solisti olmuşdur. H.-un opera vә musiqili komediyalarında Leyli («Leyli vә Mәcnun»), Әsli («Әsli vә Kәrәm»), Sәnәm («O olmasın, bu olsun»), Telli («Arşın mal alan»), Xanәnda qız («Koroğlu») rollarını oynamışdır. «Arşın mal alan» musiqili komediyasında Telli rolunun yüksәk sәviyyәdә ifasına görә H. mәһz R. üçün Tellinin maһnısını («Sәn o yanda, yar bu yanda») artırmış vә sonuncu pәrdәdә, qadın toyunda xanәndә әvәzinә Tellinin oxumasından istifadә etmişdir. R.-nın yaratdığı Leyli, Әsli vә s. obrazlar milli musiqi tariximizdә yüksәk yer tutmuşdur..