Abbasov Mirzәli Hacabbas oğlu

(1874-1943) — aktyor, rej., dramaturq. Gürcüstan әmәkdar art. (1928). Tiflis Azәrb. teatrının tәşkilatçılarından olmuş, onun sәһnәsindә H.-un «Arşın mal alan» vә «O olmasın, bu olsun» musiqili komediyalarını tamaşaya qoymuşdur.