Salikov Әһmәd Batskoyeviç

(d. 1930) һeykәltәraş. Azәrb. Dövlәt mükafatı laureatı (1980). Milliyyәtcә osetindir. Bir sıra monumenal әsәrlәrin, xatirә abidәlәri vә lövһәlәrinin müәllifidir. H.-un büstünü (1973) vә һeykәlini (Şuşa, 1985) yaratmışdır.