Anar

(Anar Rәsul oğlu Rzayev;, d. 1938) — yazıçı, dramaturq, ssenarist, rej., ictimai xadim. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1976), Azәrb. Dövlәt mükafatı laureatı (1980). Azәrb. Yazıçılar Birliyinin sәdri(1991 ildәn; 1987 ildәn birinci katibi olmuşdur). Rәsul Rzanın oğludur. 1981—82 illәrdә «Azәrbayñanfilm» kinostudnyasında o zamankı SSRİ Mәrkәzi Televiziyasının sifarişi ilә özünün ssenarisi әsasında «Üzeyir Hañıbәyov. Uzun ömrün akkordları» (Azərb. variantında «Üzeyir ömrü») adlı ikiseriyalı bәdii rәngli televiziya filmi çәkmişdir. H. һaqqında mәqalәlәr («Onsuz bir günümüz dә yoxdur», «Heykәl olmuş insan», «Gözәlliyә qovuşmaq», «Leyli vә Mәñnun»la yeni görüş»), bәstәkarın «Sәnsiz» vә «Sevgili canan» qәzәl-romanslarının ayrıca miniatür nәşrinә, «Üzeyir Hacıbәyov» ensiklopediyasına ön söz dә yazmışdır.