Süvari maһnısı

Qızıl ordunun 13 illik yubileyi münasibәtilә H.-un bәstәlәdiyi maһnı (1933). Sözlәri Hüseyn Natiqindir. Maһnı әvvәlcә sәs vә fp. üçün bәstәlәnmiş, sonradan xalq çalğı alәtlәri ork. üçün işlәnilmiş vә sәrbәst pyes kimi dә ifa olunmuşdur. Vals ritmindә yazılmış bu maһnı Әsgәr nәğmәsi adı ilә radionun fonotekasında saxlanılır..