Süleyman Rüstәm

(Süleyman Әliabbas oğlu Rustәmzadә; 1906— 1989) — şair, dramaturq, ictimai xadim. Azәrb. xalq şairi (1960), Sosialist Әmәyi Qәһrәmanı (1976), әmәkdar inc. xad. (1943), Stalin (1950) vә Azәrb. Dövlәt (1970) mükafatları laureatı. H.-la yaxın dostluq vә yaradıcılıq әlaqәsi saxlamışdır. H. şairin sözlәrinә solist, xor, simf. ork. vә rәqs qrupu üçün kantata (1938), Nizami Gәncәvinin 800 illik yubileyi münasibәti ilә kantata (1947), «Yaxşı yol» maһnısını, «Stalinә salam» kantatasını (1945) vә s. yazmışdır..