Şıxlinskaya Leyla Fәrrux qızı

(d. 1952) — kino aktrisası, baletmeyster-pedaqoq. Azәrb. әmәkdar art. (1993). Sәnәtşünaslıq namizәdi (1987). 1990—92 illәrdә «Dyagilev— balet» truppasının baletmeysteri olmuş, 1992 ildәn Moskvada özünün tәşkil etdiyi «Şeyla» eksperimental balet yaradıcılıq mәrkәzinin bәdii rәһbәridir. «Arşın mal alan» filmindә (1965) Gülçöһrәnin yadda qalan obrazını yaratmışdır..