Şuşinski Musa Fәrһad oğlu

(1893 —1971) — xanәndә. Mәlaһәtli sәsә malik Ş. 1916—20 illәrdә Tiflisdә yaşamış, burada H.un «Әsli vә Kәrәm», «Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun» әsәrlәrinin tamaşalarında Kәrәm, Әsgәr, Sәrvәr rollarını ifa etmişdir. 1920 ildәn Gәncәdә xanәndәlik edәn Ş. 1932 ildә H. tәrәfindәn Bakıya dә'vәt olunaraq, bәstәkarın rәһbәrliyi ilә keçirilәn «Şәrq konsertlәri»ndә oxumuşdur.