Şuşinski Xan

(İsfәndiyar Aslan oğlu Cavanşirovun tәxәllüsü; 1901 — 1979) — xanәndә. Azәrb. xalq art. (1943). H. geniş diapozonlu gur vә mәlaһәtli sәsә malik olan Ş.-nin ifaçılıq mәһarәtini yüksәk qiymәtlәndirir, onu «görkәmli sәһnә ustası» adlandırırdı. H.-a böyük eһtiram bәslәyәn Ş. onun «Qaragöz» maһnısının ilk ifaçılarından idi. H. dәfәlәrlә onu muğam operalarına cәlb etmәyә çalışmışdısa da, müğәnniliyi üstün tutan Ş. buna razı olmamışdı. «O olmasın, bu olsun» (1956) filmindә müğәnni rolunda çıxış etmişdir.

V.Muxtaroğlu. Xan Zirvәsi..