Terequlov Әli Hәsәn oğlu

(1883— 1950) — pedaqoq, ictimai xadim. H.-un qaynı vә әn yaxın dostlarından biri. H. Terequlovun qardaşıdır. H.-la Qori seminariyasında oxuyarkәn tanış olmuş, sonralar bu tanışlıq dostluğa, daһa sonra isә qoһumluğa çevrilmişdir. Seminariyanı bitirib bir müddәt müәllimlik edәn T. sonralar Bakıya köçәrәk «Hacıbәyov qardaşları» truppasına qoşulmuşdur. 1908 ildә «Leyli vә Mәcnun» operasının ilk tamaşasında birinci skripkanın partiyasını T. ifa etmişdir..