Terequlov Hәnәfi

(Mәһәmmәd Hәnәfi) Hәsәn oğlu (1877—1942) — müğәnni (bariton), teatr xadimi, ictimai xadim. H.- un qaynı vә әn yaxın dostu. Ә. Terequlovun böyük qardaşıdır. Qori seminariyasını bitirmişdir (1899). T. Azәrb.-da opera xorunun tәşkilatçılarından vә «Hacıbәyov qardaşları» truppasının üzvü kimi ilk opera tamaşalarının әsas ifaçılarından olmuş, H.-un «Leyli vә Mәcnun», «Şaһ Abbas vә Xurşid Banu», «Әsli vә Kәrәm» operalarında Nofәl, Mәstavәr, Keşiş, «Arşın mal alan» musiqili komediyasında Soltan bәy rollarını oynamışdır..