Titarenko Mariya Sergeyevna

(Koretskaya) (d. 1918) — müğәnni (soprano). Azәrb. әmәkdar art. (1960). ADK-nı bitirmişdir (1948). Konservatoriyanın 1-ci kurs tәlәbәsi T.-nun sәsini eşidәn H. ona «Koroğlu» operasında Nigarın partiyasını öyrәnmәyi tәklif etmişdir. Tәһsil illәrindәn AOBT-nın solisti olmuş, 25 il onun sәһnәsindә çıxış etmişdir. Azәrb. bәstәkarlarının operalarında, o cümlәdәn H.-un «Koroğlu» operasında Nigar rolunu Azәrb. dilindә ifa birlikdә çәkdiyi «Arşın mal alan» musiqili komediyası әsasında çәkilmiş eyniadlı filmin (1945) rus variantında Gülçöһrәnin partiyasını sәslәndirmişdir..