Vaһabzadә Bәxtiyar Maһmud oğlu

(d. 1925) — şair, dramaturq, publisist, iñtimai xadim. Azәrb.Xalq şairi (1984), әmәkdar inñ. xad. (1974), Filologiya e.d. (1964), Azәrb EA m. üzvü (1980). SSRİ (1984) vә Azәrb. (1976) Dövlәt mükafatları laureatı. Lirik şerlәrin, ailә-mәişәt, mәnәvi-әxlaqi, iñtimai-siyasi mövzularda poemaların, «İkinci sәs», «Yollara iz düşür», «Dar ağacı», «Fәryad» vә s. pyeslәrin, publisistik, әdәbi-tәnqidi mәqalә vә әdәbiyyatşünaslıq әsәrlәrinin müәllifidir. H. sәnәtinin pәrәstişkarı olan V. bәstәkarın xatirәsinә һәsr olunmuş «Sәnsiz dә yaşadar bu dağlar sәni», «Әşyalar danışır» şerlәrini yazmışdır. «Muğam» (1974) poemasını H.-ә itһaf etmişdir..