«Yaxşı yol»

— H.-un vәtәnpәrvәrlik mövzusunda sәs vә fp. üçün bәstәlәdiyi kütlәvi maһnı (1942). Maһnının sözlәri Süleyman Rüstәmindir. 1942 ildә «Döyüşçü maһnıları», 1943 ildә «Zәfәr bizimdir» mәcmuәlәrindә, elәcә dә 1956, 1975, 1985 illәrdә çap olunmuşdur. Maһnı sonralar fp. üçün konsert pyesi kimi, elәcә dә tar vә kamança üçün işlәnmişdir..