Atakişiyev Әlisәttar Әlәsgәr oğlu

(1906—1990) kino-operatoru, rej. vә rәssam. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1960). H.-un eyniadlı musiqili komediyaları әsasında çәkilmiş «Arşın mal alan» (1945, M. Dadaşovla birgә), «O olmasın, bu olsun» (1956) filmlәrinin quruluşçu operatoru olmuşdur.