«Yeni iqbal»

— gündәlik ictimai, iqtisadi vә siyasi qәzet. 1915—1917 illәrdә Bakıda çıxmışdır. H. 1915 il sentyabrın 18-dәn qәzetin redaktoru, oktyabr ayının 11-dәn 1916 il fevralın 19-dәk onun saһibi vә baş redaktoru olmuşdur. Qәzetin 1915 ildә 76 (¹ 120—196), 1916 ildә isә 33 (¹ 197—229) sayı bilavasitә H.-un rәһbәrliyi ilә nәşr olunmuşdur. H. «Y. i.»-da çalışdığı dövrdә onunla müxalifәtdә olanlara, «opera dramın evini yıxdı» deyәnlәrә qarşı «Tәrәqqi vә tәdәnni», «Yazıq ermәnilәr», «İş görәk»„ «Küyçülük», «Biz qızışırıq», «Sәsküy, qalmaqal» vә s. başlıqlı publisist yazıları ilә kәskin mübarizә aparmış, «Dayaq» felyetonunda Bakı dumasının bivec qlasnılarını tәnqid atәşinә tutmuşdur.