Zeydman Boris İsaakoviç

(1908— 1981) — bәstәkar, pedaqoq. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1956). «Maskarad» (1945), «Ağıldan bәla» (1949) operalarının, «Qızıl açar» (1957) baletinin, musiqili komediya vә s. әsәrlәrin müәllifidir. H.-un dә'vәti ilә Peterburqdan Bakıya gәlmiş, ADK-nda dәrs demiş (1940— 60), bir çox Azәrb. bәstәkarlarının (F. Әmirov, S. Hacıbәyov, E. Nәzirova, Ә. Abbasov, C. Caһangirov vә b.) müәllimi olmuşdur. H.-la ya— xından әmәkdaşlıq etmişdir.