Aşıq sәnәti

— H.-un mәqalәsi. "Bakinski raboçi" qәzetinin 1928 il 7 may tarixli 109 sayında dәrc olunmuşdur. Azәrb. aşıqlarının I qurultayının çağırılması münasibәtilә yazılmış mәqalәdә aşıq sәnәtinin ińtimai vә elmi әһәmiyyәtindәn, bu sәnәtin yayılmasında müһitin tә sirindәn, aşıqların repertuarından, musiqi üslubu vә formala-rından müxtәsәr danışılır. Müәllif aşıq sәnәtinin xalqın öz yaradıcılığı olduğunu qeyd etmiş vә aşıqları birlәşdirmәk, ictimaiyyәtin diqqәtini aşıq musiqisinә cәlb etmәk vә s. mәsәlәlәri qurultayın qarşısında qoymuşdur..