Azәrbay˝an Bәstәkarlar İttifaqı

Ś Azәrb. bәstәkarları vә musiqişünaslarının ictimai yaradıcılıq tәşkilatı. 1934 ildә yaradılmışdır. İdarә һeyәti vә katibliyi var. İttifaqın mәqsәdi xalqın mәnәvi zәnginlәşmәsinә xidmәt göstәrmәk, musiqi mәdәniyyәtini inkişaf etdirmәk, musiqi irsini toplayıb tәdqiq etmәk, Azәrb. bәstәkarlarının әsәrlәrini resp.-da vә onun һüdudlarından kәnarda tәbliğ etmәk, musiqişünaslığın inkişafına yardım göstәrmәkdir. H. ittifaqın yaranmasında müstәsna rol oynamış vә 1938 ildәn ömrünün axırınadәk onun әvәzsiz sәdri olmuşdur. Hazırda ittifaqın 174 üzvü (98 bәstәkar, 76 musiqişünas) var (2005).
Musiqi Dünyası:
Azәrbay˝an Bәstәkarlar İttifaqında
N 1(2)/2000 - N 1-2(23)/2005
.