Azәrbayńan Dövlәt Türk Musiqi Mәktәbi

— 1922 ildә Bakıda H.-un tәşәbbüsü ilә tәşkil edilmişdir. Ümumiyyәtlә musiqi sәnәti saһәlәrindә, xüsusilә Şәrq musiqisi saһәsindә milli kadrlar һazırlamaq mәqsәdilә yaradılmışdı. 5 şöbәsi (fp., vokal—Avropa vә Şәrq üslubunda, musiqi nәzәriyyәsi, ork.). var idi. 1924 ildәn orta ixtisas musiqi tәһsili müәssisәsi һüququ qazanaraq Azәrb. Dövlәt Türk Musiqi Texnikumu adlandırıldı. Texnikumda dәrs demәyә yüksәk ixtisaslı musiqiçilәr dәvәt olunmuşdu. H. pedaqoji şuranın sәdri idi vә not sistemi üzrә tar dәrsi deyirdi. Texnikumun tәlәbәlәri resp.-nın musiqi һәyatında fәal iştirak edir, klub vә müәssisәlәrdә konsertlәr verirdilәr. 1925 ildә AOBT-nın sәһnәsindә onların iştirakı ilә H.-un «Arşın mal alan» musiqili komediyası tamaşaya qoyulmuşdu (әsәrә H. dirijorluq edirdi). Bu tamaşa böyük bir һadisәyә çevrilmişdi. Bәstәkarlar A. Zeynallı, M. Nәsirbәyov, S. Rüstәmov, musiqişünaslar X. Ağayeva, F. Zeynalova, F. Sәmәdova, dirijorlar Ә. Bәdәlbәyli, Ә. Hәsәnov, pianoçu N. Usubova, kamançaçalan Q. Salaһov vә b. burada tәһsil almışlar. 1926 ildә texnikum ADK ilә birlәşdirildi.

Mәktәbin qısa müddәtli fәaliyyәti H.-un ńәsarәtli vә prinsipial ictimai-bәdii simasını aydın göstәrir. Beynәlmilәlçiliyin geniş tәbliğ edildiyi yeni sosial vә ideoloji şәraitdә H. «millәtçi» damğasından çәkinmәyәrәk azәrb.-ların musiqi tәһsili üçün xüsusi müәssisә yaratmışdı. O, çox düzgün müәyyәn etmişdi ki, milli musiqi mәdәniyyәtinin tәrәqqisi üçün, ilk növbәdә, mәһz yüksәk sәnәtkarlığa yiyәlәnmiş azәrb. kadrlar lazımdır. Azәrb.-lar üçün nәzәrdә tutulmuş bu mәktәbdә tәlim һәm Avropa, һәm dә milli profildә aparılırdı. H.-un estetik proqramının — müxtәlif musiqi mәdәniyyәtlәrinin qarşılıqlı әlaqәsinin һәyata keçirilmәsindә bu mәktәb özünәmәxsus rol oynamışdır..