M. Maqomayev ad Azәrbayñan Dövlәt Filarmoniyası

—resp.-nın әn iri konsert tәşkilatlarından biri. 1936 ildә yaradılmışdır. ADF-nın ilk kollektivlәrindәn olan Azәrb. Dövlәt Mahnı vә Rәqs Ansamblı H.-un tәşәbbüsü ilә tәşkil edilmişdir. Әvvәllәr xor (rәhbәri H.) vә rәqs (rәhbәri Q. Almaszadә,. sonralar Ә. Abdullayev) qrupları müstәqil olmuş, 1938 ildә vahid ansamblda birlәşmişdir. Ansamblın ifası üçün ilk әsәrlәri vә xalq maһnı işlәmәlәrini H. yaratmışdır. ADF nәzdindә 1938 ildә simf. ork. tәşkil edilmişdir (indiki Azәrb. Dövlәt Simf. Ork.).

Uzun illәr ork.-in bәdii rәһbәri Niyazi olmuşdur. Ork.-in repertuarında klassik vә müasir bәstәkarların әsәrlәri ilә yanaşı, Azәrb. bәstәkarlarının, o cümlәdәn H.-un әsәrlәri geniş yer tutur. H.-un tәşәbbüsü ilә bir çox görkәmli ifaçılar ADF-na qastrola dәvәt olunurdular. ADF-da kamera ork. (1964), xor kapellası (1966), Azәrb. Dövlәt Rәqs Ansamblı (1972) da fәaliyyәt göstәrir. Bütün bu kollektivlәr H.-un әsәrlәrini hәm resp.-da, hәm dә xariñi ölkәlәrdә geniş tәbliğ edirlәr..