Azәrbay˝an xalq musiqisinin әsasları

Ś H.-un Azәrb. lad-mәqam sisteminin öyrәnilmәsinә aid sanballı tәdqiqat әsәri. İlk dәfә 1945 ildә Bakıda çap olunmuşdur. Müәllif bu tәdqiqatların qayәsini belә sәciyyәlәndirir: "Mәnim bu әsәrim Azәrbay˝an xalq musiqisinin әsas cәһәtlәrini öyrәnmәk üçün nәzәri bir vәsait vә Azәrbay˝an ladları әsasında musiqi yazan bәstәkarlara bir yaradıcılıq kömәyidir". Bu monoqrafiya pedaqoji baxımdan tәdris materialı kimi dә qiymәtlidir. Artıq 50 ildir ki, onun әsasında "Azәrbay˝an xalq musiqisinin әsasları" kursu ADK-nın bütün fakültәlәrindә, һәmçinin musiqi texnikumlarında vә musiqi mәktәblәrindә tәdris edilir. Monoqrafiya indiyәdәk Bakıda dәfәlәrlә nәşr olunmuşdur: 1945 (rus dilindә), 1957, 1962, 1965 (Azәrb. dilindә), 1985 (azәrb.,rus,ingilis dillәrindә).