Fәrәcov Sәrdar Fәrәculla oğlu

(d. 1957) bәstәkar. ADK-nı (1982) vә oranın aspiranturasını (1988) bitirmişdir. 1984 ildәn H.-un xatirә ev-muzeyindә işlәyir. H.-un mәlum olmayan vә yarımçıq qalmış әsәrlәrini tәdqiq, yenidәn redaksiya vә oranjeman etmişdir. H.-un "Azәrbaycan" marşı, "Milli marş", "Baһar nәğmәsi", "Simfonik rәqslәr", "Dörd kvartet", "Süita" vә s. әsәrlәri F. tәrәfindәn tәdqiq olunmuşdur. Bir sıra simf. әsәrlәrin müәllifidir. H.-un xatirәsinә xor üçün konsert yazmışdır.