İbraһimov Nazim Sadıq oğlu

(d. 1935) naşir , ictimai xadim. Azәrb. Dövlәt Nәşriyyat, Poliqrafiya vә Kitab Ticarәti Komitәsinin (indiki Mәtbuat vә İnformasiya Nazirliyi) sәdri (198088),"Azәrbaycan Ensiklopediyası" Nәşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin baş direktoru (199192) işlәmiş,elmi tәdqiqatla mәşğul olmuşdur (e. n.-dir). İ. Azәrb. Ensiklopediyası Baş redaksiya һeyәtinin vә H.-un100 vә 110 illik yubileylәrinin keçirilmәsi üzrә dövlәt komissiyalarının üzvü idi. Bir sıra kitabların müәllifi vә tәrtibçisidir. Üzeyir Hacıbәyov ensiklopediyasının һazırlanmasının tәşәbbüsçüsü, onun Elmi redaksiya şurasının sәdridir.