Adıgözәlov Vasif Zülfüqar oğlu

(1935- 2006) Ś bәstәkar. Azәrb. xalq art. (1939). Z. Adıgözәlovun oğludur. Azәrb. Bәstәkarlar İttifaqı İdarә һeyәtinin birin˝i katibidir (1990 ildәn). A. "Ölülәr"operası, 3 simfoniya, 4 simf. poema, 5 musiqili komediya, 2 oratoriya, fp. uçün 24 prelüd, variasiyalar, 100-dәn artıq maһnı, romans vә s. әsәrlәrin muәllifidir.

Zöhrabov R. Vasif Adıgözalov.

Zöhrabov R. Azәrbaycan opera sәnәtinin yeni uğuru: V.Adıgözalovun "Natәvan" operası. - Premyera.

Rzayeva S. V.Adıgözalovun "Qәm karvanı" oratoriyası.

Əfәndiyeva I. V.Adıgözalov yaradıcılığının üslub xüsusiyyәtlәri .