Qafarova Zemfira Hәsәn qızı

(d. 1942)—musiqişunas. Sәnәtşünaslıq namizәdi (1984). H.-un yaradıñılığını tәdqiq etmiş, bu mövzuda bir sıra mәqalәlәr—«Koroğlu»nun avtoqrafı» (1972), «Ü. Hañıbәyovun opera estetikası» (1975), «Ü. Hañıbәyovun «Koroğlu» operasının uvertürası» (1973) vә s. yazmışdır. «Ü. Hañıbәyovun «Koroğlu» operası» (1994) monoqrafiyasının müәllifidir..