Qasımova Solmaz Ñәlal qızı

(d. 1929)—musiqişünas. Sәnәtşünaslıq namizәdi (1969), prof. (1990). ADK-nı bitirmişdir (1954). «Azәrbayñan bәstәkarlarının opera yaradıñılığı» (1 ñild, 1972; 2 ñild, 1984), «Azәrbaycan musiqi әdәbiyyatı» (1984), «Azәrbayñanın musiqi tarixi» (1993) vә s. әsәrlәrindә H.-un yaradıñılığı һaqqında geniş mәlumat vermişdir..