Polad Bülbüloğlu

(d. 1945)óbәstәkar, müğәnni, ictimai xadim. Azәrb. xalq art. (1982), әmәkdar inc xad. (1973). 1989 ildәn Azәrb. mәdәniyyәt naziri, 1994 ildәn Türksoyun sәdri. Bülbülün oğludur. ADK-nı bitirmişdir (1968, Q. Qarayevin sinfini). P. geniş yayılmış bir sıra maһnıların müәllifi vә onların ifaçısı kimi tanınmışdır. Kino-filmlәrә, dram tamaşalarına musiqinin, simfoniya, simf. poema vә s. әsәrlәrin müәllifidir..