Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu

(d. 1923) Ś filoloq, jurnalist. Pedaqoji elmlәr namizәdi (1962). Uzun müddәt H.-un һәyatının vә jurnalistlik fәaliyyәtinin tәdqiqi ilә mәşğul olmuşdur. Bu һaqda bir sıra mәqalәlәr, 2 monoqrafiya "Ü. Hacıbәyov (Gәn˝lik illәri)", 1977 vә "Üzeyir Hacıbәyov Ś jurnalist", 1985], "Üzeyir Ha˝ıbәyov gündәlik yazmış olsaydı" elmi-kütlәvi kitabını (1994) yazmışdır. H.-un müxtәlif dövrlәrdә yazdığı felyetonları toplayaraq "Ordan-burdan" başlığı ilә çap etdirmiş (1981), bir˝ildlik "Seçilmiş әsәrlәri"nin (1985) tәrtibçisi olmuşdur. "Üzeyir Ha˝ıbәyov" biblioqrafiyasının (1976, 1985) müәlliflәrindәndir.