Zöһrabov Ramiz Fәrzulla oğlu

(d. 1939) — musiqişünas, pedaqoq. Azәrb. әmәkdar inc. xad. (1990). Sәnәtşünaslıq doktoru (1995), prof. (1992). Z. şifaһi әnәnәli Azәrb. professional musiqi janrlarının nәzәri problemlәrinә, Azәrb. bәstәkarlarının yaradıcılığına dair bir sıra әsәrlәrin müәllifidir. Öz nәzәri müddәalarında H.-un lad-mәqam konsepsiyasına әsaslanır. «Muğam» әsәrindә H.-un muğamlardan bәһrәlәnmә yolları araşdırılmışdır. «Bәstәkarlarımız һaqqında söz» toplusundakı (1995) «Üzeyir Hacıbәyov vә Azәrbaycan xalq musiqisi» oçerkinin müәllifldir..